Formy pomocy > Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne     614
odwiedziny strony
 

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

    MOPS opłaca w ramach systemu pomocy społecznej składki na:

- ubezpieczenie emerytalne i rentowe, za osoby uprawnione, pobierające zasiłek stały i gwarantowany zasiłek okresowy Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie społeczne w wysokości 32,52% kwoty zasiłku stałego

- ubezpieczenie zdrowotne, za osoby uprawnione, pobierające zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jej wysokość wynosi 8% kwoty pobieranego świadczenia.


szukaj w serwisie MOPS
Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji ży-ciowej. Jeżeli nie po-trafisz sobie z nia poradzić.
Zgłoś się do ośrodka pomocy społecznej, znajdującego się w Twojej miejscowości. Może go również dokonać Twój przedsta-wiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą lub jej przedsta-wiciel ustawowy.
 ściągnij  wzór Deklaracji o dochodach
 ściągnij wzór Wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  drukujdrukuj
data wprowadzenia artykułu: 02.01.2004 data modyfikacji: 02.01.2004 wprowadziła: Barbara Sobczak
... Kryteria dochodowe wynoszą: 1. na osobę samotnie gospodarującą - 461zł netto, 2. na pierwszą osobę w rodzinie - 418zł netto...
 
... Zasiłki rodzinne od 1 czerwca 2002 r. kształtują się następująco: -na małżonka oraz na pierwsze i      drugie dziecko - 42,50 zł...
 
... Zasiłek stały przysługuje osobie zdolnej do pracy, lecz nie pozostającej w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki ...
powrót do strony głównej strona główna BIP