Dane teleadresowe i godziny urzędowania

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

 

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW W GODZINACH:

 

PONIEDZIAŁEK

800 - 1300

WTOREK

800 - 1300

ŚRODA

900 - 1300

CZWARTEK

BRAK PRZYJĘĆ

PIĄTEK

800 - 1300
PRZERWA OD GODZINY 1030 DO 1100

 

ul. Kolejowa 18
57-400 Nowa Ruda
tel./fax:


MOPS centrala
74 872 10 56
74 872 11 66
74 871 20 04

Świadczenia Rodzinne – bezpośredni:
74 814 36 50

Świadczenia Wychowawcze „500+” - bezpośredni:
74 871 22 12

Fundusz Alimentacyjny – bezpośredni:
74 873 60 79

Dodatki Mieszkaniowe, Stypendia Szkolne – bezpośredni:
74 872 93 11
 

e-mail: mops@mops.nowaruda.pl

ePUAP: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Nowa Ruda

 

 

 

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych

 

Klauzula informacyjna dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowej Rudzie

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą  ul. Kolejowa 18  57-400 Nowa Ruda,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@um.nowaruda.pl,

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

- art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

- ustawy z dnia 7 września o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych,

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”,

- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6.  Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2011-10-18 10:25:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Skrzypczyk Andrzej
(2023-12-11 15:34:08)