Dodatki mieszkaniowe

 

DODATKI MIESZKANIOWE
 
Załatwianie spraw dotyczących
dodatków mieszkaniowych – pok. 105
Aneta Jakobina (tel. wew. 230)

 
KRYTERIA PRZYZNANIA

 
Dodatek mieszkaniowy mogą otrzymać osoby, które spełniającym jednocześnie trzy kryteria:

 
Posiadają tytuł prawny do lokalu, czyli:
  1. najemcy lub podnajemcy lokali mieszkalnych,
  2. osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  3. osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,
  4. inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,
  5. osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 
Miesięczny dochód na osobę w rodzinie, w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:
– 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym tj. – 1.903,85 zł.
175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. – 2.538,46 zł.

 
Powierzchnia użytkowa lokalu, w przeliczeniu na liczbę osób w gospodarstwie domowym nie może przekraczać normatywnejpowierzchni o więcej niż 30 %

 

 
liczba osób w gospodarstwie domowym
Powierzchnia normatywna
30% przekroczenie powierzchni normatywnej
1 osoba
35 m2
45,50 m2
2 osoby
40 m2
52,00 m2
3 osoby
45 m2
58,50 m2
4 osoby
55 m2
71,50 m2
5 osób
65 m2
84,50 m2
6 osób
70 m2
91,00 m2
w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2. Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, wówczas powierzchnię zwiększa się o 15m2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje także, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
 

 
WARUNKI UZYSKANIA

 
Aby ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 18 w Nowej Rudzie następujące dokumenty:
1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku oraz:
– wydruk czynszu
– faktura VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy
(w przypadku braku instalacji gazu przewodowego lub braku c.w. i c.o.),
– faktura VAT za wodę za ostatni okres rozliczeniowy
(jeżeli opłacany jest bezpośrednio u dostawcy),
2. deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego oraz:
dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w okresie 3 miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.

 
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po dniu złożenia wniosku.
 
 
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późniejszymi zmianami.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z późniejszymi zmianami.

 

 

Wytworzył:
Aneta Jakobina
(2012-03-02)
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2012-03-02 14:26:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Skrzypczyk Andrzej
(2023-05-29 15:43:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki