Program "Za życiem"

Program "Za życiem"

 

Ustalaniem prawa i wypłatą jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
w Gminie Miejskiej Nowa Ruda zajmuje się
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Rudzie ul. Kolejowa 18,
tel. (74) 872 10 56
(74) 872 11 66

Świadczenia rodzinne - pok. 107
Małgorzata Śledź (wew. 226)

 

Program wsparcia rodzin "za życiem" swoimi działaniami obejmuje wsparcie kobiet w ciąży (w tym powikłanej)
i ich rodzin, a także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Jednorazowe świadczenie przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka,
  • opiekunowi prawnemu dziecka
  • opiekunowi  faktycznemu dziecka

bez wzgledu na dochód.

Jednorazowe świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770, z 2023 r. poz. 605, 650, 658), posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej).

Świadczenie przysługuje jednorazowo w kwocie 4000 zł.         

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko). Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.   


Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie pełne utrzymanie,    
2) jeżeli na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Wniosek o jednorazowe świadczenie “za życiem” należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia się dziecka. Natomiast w przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.  

 

Podstawa prawna:         
1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. 2022 poz. 2140)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Skrzypczyk Andrzej
(2023-07-13 11:49:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Skrzypczyk Andrzej
(2023-07-13 11:49:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki