www.bip.gov.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

Herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

Niedziela 25.01.2015

zaawansowane

 

Ustalaniem prawa i wypłatą świadczeń 

       rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego

w Gminie Miejskiej Nowa Ruda zajmuje się

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowej Rudzie ul. Kolejowa 18,

tel. (74) 872 10 56
      (74) 872 11 66

 

Świadczenia rodzinne - pok. 107

Irena Czyżewska (tel. wew. 226),

Agnieszka Hołyst (wew. 227);

 

Fundusz alimentacyjny  -  pok. 108

Piotr Michalski (wew. 225),

Agnieszka Strzelczyk (wew. 225);

 

  Przyjmowanie interesantów codziennie
od poniedziałku do piątku
w godz. 730 - 1530

 

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, jeżeli osoba ubiegająca się zamieszkuje na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

 

Dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2012/2013

Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

 • kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
 • dokument określający stan cywilny wnioskodawcy(akt małżeństwa, wyrok o rozwodzie bądź separacji, akt zgonu współmałżonka);
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
 • zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia (w przypadku dojazdów do szkoły poza miejsce zamieszkania zaświadczenie dziecka od 16-go roku życia) na rok szkolny  2012/2013 lub stosowne oświadczenie;
 • zaświadczenie ze szkoły wyższej lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2011r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny, według nowego wzoru obowiązującego od dnia 01.01.2012r.) lub stosowne oświadczenie;
 • zaświadczenie lub oświadczenie członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu  w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • zaświadczenie o aktualnej sytuacji zawodowej pełnoletnich członków rodziny(zaś. z urzędu pracy, zaś. od pracodawcy o okresie zatrudnienia, decyzja o rencie, emeryturze, zasiłku bądź świadczeniu przedemerytalnym);
 • zaświadczenie właściwego organu gminy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok;
 • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 • umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • odpis  podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis  protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 • przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych w 2011r. alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą prze mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem - zaświadczenie komornika  o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości    wyegzekwowanych alimentów;
 • odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • w przypadku opiekuna prawnego dziecka orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego;
 • kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się;
 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;
 • odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;
 • orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 • w przypadku utraty dochodu - dokument stwierdzający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (m.in.: świadectwo pracy, PIT-y za dany rok, decyzję z PUP);
 • w przypadku uzyskania nowego dochodu – dokument stwierdzający datę uzyskania dochodu oraz zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany lub stosowne oświadczenie;
 • w przypadku posiadania zameldowania innego niż Gmina Miejska Nowa Ruda – zaświadczenie z miejsca stałego zameldowania o niepobieraniu świadczeń rodzinnych.   

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dodatkowo dołącza:

 • zaświadczenie od pracodawcy albo oświadczenie zawierające informacje o: okresie zatrudnienia, terminie udzielenia urlopu wychowawczego (od kiedy do kiedy został udzielony urlop wychowawczy i na jakie dziecko);
 • zaświadczenie z ZUS potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalno-rentowego przez pracodawcę  lub oświadczenie, że osoba ubiegająca się została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych + imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek – w przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi ubezpieczenia społecznego;
 • PIT 11 za 2011 rok.

UWAGA! W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka:

 • zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu  – wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka;
 • kopia dokumentu tożsamości rodziców dziecka (oryginał do wglądu);
 • kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany (oryginał do wglądu);
 • dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką   prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego – oryginał do wglądu lub zaświadczenie);
 • w przypadku posiadania zameldowania innego niż Gmina Miejska Nowa Ruda – zaświadczenie miejsca stałego zameldowania o niepobraniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjnym;
 • kopia aktu urodzenia dziecka – oryginał do wglądu (jeżeli wniosek składa rodzic w imieniu nieletniego dziecka);
 • zaświadczenie ZUS o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego (w przypadku osób niepełnosprawnych powyżej 18-go roku życia).

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego:

 1. kopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu);
 2. kopia dowodu osobistego osoby wymagającej opieki – jeżeli jest pełnoletnia (oryginał do wglądu);
 3. kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu):
  • w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych wraz ze wskazaniami w punktach: 7 i 8;
  • w przypadku osób powyżej 16 roku życia orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, I grupie inwalidzkiej lub o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;
 4. zaświadczenie ZUS o niepobieraniu świadczeń emerytalno – rentowych;
 5. w celu udokumentowania stopnia pokrewieństwa:
  • jeżeli ubiega się rodzic na dziecko lub dziecko na rodzica: akt urodzenia dziecka.
  • jeżeli ubiegają się osoby w relacji dziadkowie – wnuki: akty urodzenia dziadka/babci syna/córki, wnuka/wnuczki,
  • jeżeli ubiega się brat lub siostra: akty urodzenia obojga.
 6. jeżeli wnioskodawca lub osoba wymagająca opieki jest rozwiedziona – wyrok rozwodowy, separowana – wyrok orzekający separację, wdową lub wdowcem – akt zgonu współmałżonka;
 7. w przypadku ubiegania się wnioskodawcy o zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalno-rentowego należy dostarczyć poniższe dokumenty, potwierdzające okresy składkowe (dokumenty te należy dostarczyć  tylko do pierwszego wniosku):
  • świadectwa pracy,
  • zaświadczenia z PUP o pobieraniu/ niepobieraniu zasiłku dla osób bezrobotnych,
  • decyzja o ustaleniu kapitału początkowego ( jeżeli został ustalony),
  • oryginały aktów urodzenia dzieci,
  • książeczka wojskowa (w przypadku, gdy o świadczenie ubiega się mężczyzna, który ma uregulowany stosunek do służby wojskowej).

WAŻNE: zasięgnij szczegółowych informacji w siedzibie Ośrodka przy pobieraniu wniosków i załączników.

UWAGA! Wszystkie zaświadczenia dołączane do wniosku pozostawia się w oryginale. Inne wymagane dokumenty (wyroki, dokumenty stwierdzające tożsamość, akty urodzenia itp.) okazuje się do wglądu przy składaniu wniosku a pozostawia się kserokopie.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostały kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Kwoty kryteriów dochodowych wynoszą:

Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.

- 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,

Od dnia 1 listopada 2014 r.

- 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne

Kwoty zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2012r. wynoszą:

- 77 zł na dziecko do 5 lat,

- 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,

- 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

 

Fundusz alimentacyjny

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, jeżeli osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy zamieszkują na terenie miasta Nowa Ruda.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

 • kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
 • dokument określający stan cywilny wnioskodawcy(akt małżeństwa, wyrok o rozwodzie bądź separacji, akt zgonu współmałżonka);
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do alimentów;
 • odpis  podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 • zaświadczenie organu  egzekucyjnego świadczące o bezskuteczności egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy;
 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu  tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach za rok 2011 pełnoletnich członków rodziny lub oświadczenie (z uwzględnieniem dochodu brutto, składek na ubezpieczenie społeczne i należnego podatku) oraz zaświadczenie lub oświadczenie członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu  w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów za 2011 rok;
 • zaświadczenie o aktualnej sytuacji zawodowej pełnoletnich członków rodziny(zaś. z urzędu pracy, zaś. od pracodawcy o okresie zatrudnienia, decyzja o rencie, emeryturze, zasiłku bądź świadczeniu przedemerytalnym);
 • w przypadku uzyskania dochodu po roku 2011 – zaświadczenie lub dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został uzyskany;
 • w przypadku utraty dochodu z roku 2011 – zaświadczenie lub dokument potwierdzający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu np. świadectwo pracy oraz PIT 11 wystawiony przez pracodawcę za 2011 rok;
 • zaświadczenia ze  szkoły lub szkoły wyższej  lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki (przypadku osób uprawnionych powyżej 18 roku życia);
 • zaświadczenie właściwego organu gminy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy albo nakaz płatniczy za ten rok;
 • przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych w 2011r. alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą prze mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

WAŻNE: zasięgnij szczegółowych informacji w siedzibie Ośrodka przy pobieraniu wniosków i załączników.

UWAGA! W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Strzelczyk
(2012-02-29)
Udostępnił:
Jacek Remplakowski
(2012-03-02 12:08:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacek Remplakowski
(2014-09-24 12:16:11)
DRUKUJ Drukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 64516

Zaokrąglony róg prawy