Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie
Herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

Poniedziałek 08.02.2016

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

 

 

Ustalaniem prawa i wypłatą świadczeń

rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego

w Gminie Miejskiej Nowa Ruda zajmuje się

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowej Rudzie ul. Kolejowa 18,

tel. (74) 872 10 56
(74) 872 11 66

Świadczenia rodzinne - pok. 107

Irena Czyżewska (tel. wew. 226),

Małgorzata Leżańska (wew. 227);

Fundusz alimentacyjny - pok. 108

Monika Festö (wew. 225),

Agnieszka Strzelczyk (wew. 225);

Przyjmowanie interesantów codziennie
od poniedziałku do piątku
w godz. 730 - 1530

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, jeżeli osoba ubiegająca się zamieszkuje na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda.


Świadczeniami rodzinnymi są:

• Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:
? dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
? dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
? dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
? dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
? dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
? dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
? dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

• Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka czyli tzw. „becikowe”.

 • Świadczenia opiekuńcze:
 ?  zasiłek pielęgnacyjny ,
 ?  świadczenie pielęgnacyjne,
 ?  specjalny zasiłek opiekuńczy.
 

Dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015

Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

·  kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;

·  skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;

·  dokument określający stan cywilny wnioskodawcy(akt małżeństwa, wyrok o rozwodzie bądź separacji, akt zgonu współmałżonka);

·  orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

·  zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia (w przypadku dojazdów do szkoły poza miejsce zamieszkania zaświadczenie dziecka od 16-go roku życia) na rok szkolny 2014/2015 lub stosowne oświadczenie;

·  zaświadczenie ze szkoły wyższej lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej;

·  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2013 r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny, według nowego wzoru obowiązującego od dnia 01.01.2012 r.) lub stosowne oświadczenie;

·  zaświadczenie lub oświadczenie członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

·  oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

·  oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

·  zaświadczenie o aktualnej sytuacji zawodowej pełnoletnich członków rodziny (decyzja z urzędu pracy, zaś. od pracodawcy o okresie zatrudnienia, decyzja o rencie, emeryturze, zasiłku bądź świadczeniu przedemerytalnym);

·  zaświadczenie właściwego organu gminy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok;

·  umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

·  umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

·  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

·  przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych w 2013 r. alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą prze mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

·  w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem - zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

·  odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka;

·  w przypadku opiekuna prawnego dziecka orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego;

·  kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się;

·  kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

·  aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;

·  odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;

·  orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

·  w przypadku utraty dochodu - dokument stwierdzający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (m.in.: świadectwo pracy, PIT-y za dany rok, decyzję z PUP);

·  w przypadku uzyskania nowego dochodu – dokument stwierdzający datę uzyskania dochodu oraz zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany lub stosowne oświadczenie;

·  w przypadku posiadania zameldowania innego niż Gmina Miejska Nowa Ruda – zaświadczenie z miejsca stałego zameldowania o niepobieraniu świadczeń rodzinnych.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dodatkowo dołącza:

·  zaświadczenie od pracodawcy albo oświadczenie zawierające informacje o: okresie zatrudnienia, terminie udzielenia urlopu wychowawczego (od kiedy do kiedy został udzielony urlop wychowawczy i na jakie dziecko);

·  zaświadczenie z ZUS potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalno-rentowego przez pracodawcę lub oświadczenie, że osoba ubiegająca się została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych + imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek – w przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi ubezpieczenia społecznego;

·  PIT 11 za 2013 rok.

UWAGA! W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka:

·  kopia dokumentu tożsamości rodziców dziecka (oryginał do wglądu);

·  dokument określający stan cywilny wnioskodawcy (akt małżeństwa, wyrok o rozwodzie bądź separacji, akt zgonu współmałżonka);

·  kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany (oryginał do wglądu);

·  dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego – oryginał do wglądu lub zaświadczenie);

·  zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu – wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka;

·  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2013 r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny, według nowego wzoru obowiązującego od dnia 01.01.2012 r.);

·  zaświadczenie lub oświadczenie członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

·  oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

·  oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

·  zaświadczenie o aktualnej sytuacji zawodowej pełnoletnich członków rodziny (decyzja z urzędu pracy, zaś. od pracodawcy o okresie zatrudnienia, decyzja o rencie, emeryturze, zasiłku bądź świadczeniu przedemerytalnym);

·  zaświadczenie właściwego organu gminy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok;

·  umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

·  umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

·  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

·  przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych w 2013 r. alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą prze mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

·  w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem - zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

·  odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka;

·  w przypadku opiekuna prawnego dziecka orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego;

·  kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się;

·  kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

·  aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;

·  odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;

·  orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

·  w przypadku utraty dochodu - dokument stwierdzający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (m.in.: świadectwo pracy, PIT-y za dany rok, decyzję z PUP);

·  w przypadku uzyskania nowego dochodu – dokument stwierdzający datę uzyskania dochodu oraz zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany lub stosowne oświadczenie;         

·  w przypadku posiadania zameldowania innego niż Gmina Miejska Nowa Ruda – zaświadczenie miejsca stałego zameldowania o niepobraniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:

  • kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się ;

·  orzeczenie o niepełnosprawności albo

·  orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

·  kopia aktu urodzenia dziecka – oryginał do wglądu (jeżeli wniosek składa rodzic w imieniu nieletniego dziecka);

·  zaświadczenie ZUS o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego (w przypadku osób niepełnosprawnych powyżej 18-go roku życia).

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego:

1.kopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu);

2.kopia dowodu osobistego osoby wymagającej opieki – jeżeli jest pełnoletnia (oryginał do wglądu);

3.kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu):

o    w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych wraz ze wskazaniami w punktach: 7 i 8;

o    w przypadku osób powyżej 16 roku życia orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
I grupie inwalidzkiej lub o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;

4.zaświadczenie ZUS o niepobieraniu świadczeń emerytalno – rentowych;

5.w celu udokumentowania stopnia pokrewieństwa:

o    jeżeli ubiega się rodzic na dziecko lub dziecko na rodzica: akt urodzenia dziecka.

o    jeżeli ubiegają się osoby w relacji dziadkowie – wnuki: akty urodzenia dziadka/babci syna/córki, wnuka/wnuczki,

o    jeżeli ubiega się brat lub siostra: akty urodzenia obojga.

6.jeżeli wnioskodawca lub osoba wymagająca opieki jest rozwiedziona – wyrok rozwodowy, separowana – wyrok orzekający separację, wdową lub wdowcem – akt zgonu współmałżonka;

7.w przypadku ubiegania się wnioskodawcy o zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalno-rentowego należy dostarczyć poniższe dokumenty, potwierdzające okresy składkowe (dokumenty te należy dostarczyć tylko do pierwszego wniosku):

o    świadectwa pracy,

o    zaświadczenia z PUP o pobieraniu/ niepobieraniu zasiłku dla osób bezrobotnych,

o    decyzja o ustaleniu kapitału początkowego ( jeżeli został ustalony),

o    oryginały aktów urodzenia dzieci,

o    książeczka wojskowa (w przypadku, gdy o świadczenie ubiega się mężczyzna, który ma uregulowany stosunek do służby wojskowej).

UWAGA! Wszystkie zaświadczenia dołączane do wniosku pozostawia się w oryginale. Inne wymagane dokumenty (wyroki, dokumenty stwierdzające tożsamość, akty urodzenia itp.) okazuje się do wglądu przy składaniu wniosku a pozostawia się kserokopie.

WAŻNE:
w przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu (czyli: zakończenia urlopu wychowawczego, uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazywaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania, uzyskania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej), wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba ubiegająca się, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.
 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostały kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Kwoty kryteriów dochodowych od 1 listopada 2014 r. wynoszą:

-  574 zł na osobę w rodzinie ,
-  664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Fundusz alimentacyjny

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, jeżeli osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy zamieszkują na terenie miasta Nowa Ruda.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

·  kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

·  skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;

·  dokument określający stan cywilny wnioskodawcy  (akt małżeństwa, wyrok o rozwodzie bądź separacji, akt zgonu współmałżonka);

·  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do alimentów;

·  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

·  zaświadczenie organu egzekucyjnego świadczące o bezskuteczności egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy;

·  informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;

·  zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach za rok 2013 pełnoletnich członków rodziny lub oświadczenie (z uwzględnieniem dochodu brutto, składek na ubezpieczenie społeczne i należnego podatku) oraz zaświadczenie lub oświadczenie członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;

·  oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

·  oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

·  zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów za 2013 rok;

·  zaświadczenie o aktualnej sytuacji zawodowej pełnoletnich członków rodziny (decyzja z urzędu pracy, zaś. od pracodawcy o okresie zatrudnienia, decyzja o rencie, emeryturze, zasiłku bądź świadczeniu przedemerytalnym);

·  w przypadku uzyskania dochodu po roku 2013 – zaświadczenie lub dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został uzyskany;

·  w przypadku utraty dochodu z roku 2013 – zaświadczenie lub dokument potwierdzający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu np. świadectwo pracy oraz PIT 11 wystawiony przez pracodawcę za 2013 rok;

·  zaświadczenia ze szkoły lub szkoły wyższej lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki (przypadku osób uprawnionych powyżej 18 roku życia);

·  zaświadczenie właściwego organu gminy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy albo nakaz płatniczy za ten rok;

·  przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych w 2013 r. alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą prze mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

UWAGA! W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.        

WAŻNE: w przypadku zmiany liczby członków rodziny, umieszczenia osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, lub zawarcia przez osobę uprawnioną związku małżeńskiego oraz innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwłaszcza uzyskania dochodu ( czyli: zakończenia urlopu wychowawczego, uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ), uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub zmiany wysokości zasądzonych alimentów oraz otrzymania alimentów w okresie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, osoba uprawniona  lub jej przedstawiciel ustawowy zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tych zmianach organ właściwy wierzyciela.

 

Wytworzył:
Agnieszka Strzelczyk
(2012-02-29)
Udostępnił:
Jacek Remplakowski
(2012-03-02 12:08:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacek Remplakowski
(2015-02-25 00:34:44)
 
 
ilość odwiedzin: 107089

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X