Stypendia

 

POMOC MATERIALNA

O CHARAKTERZE SOCJALNYM

DLA UCZNIÓW

zamieszkałych na terenie

Gminy Miejskiej Nowa Ruda

  

Załatwianie spraw dotyczących

 pomocy materialnej o charakterze socjalnym – pok. 105

Aneta Jakobina (tel. wew. 230)

 

STYPENDIUM SZKOLNE

 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

 

KRYTERIA PRZYZNANIA

 

Uczeń może otrzymać stypendium szkolne, kiedy miesięczna wysokość dochodu w jego rodzinie nie przekracza kwoty 528zł netto na osobę, zgodnie z ustawą.

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zakres zajęć realizowanych w szkołach w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

 

WARUNKI UZYSKANIA

 

Aby ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 18 w Nowej Rudzie:

Wniosek o przyznanie tego świadczenia, który powinien zawierać:

  1. dokładne dane ucznia i wnioskodawcy oraz adres zamieszkania,

  2. potwierdzenie dyrektora szkoły o uczęszczaniu ucznia w danym roku szkolnym do danej szkoły i klasy,

  3. uzasadnienie przyznania świadczenia pomocy materialnej, w tym dokumenty potwierdzające wszelkie uzyskane w rodzinie ucznia dochody netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie do 15 września danego roku a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, słuchaczy nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października danego roku.

 

ZASIŁKI SZKOLNE

 

Świadczenie w formie zasiłku szkolnego może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

O tę formę pomocy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

 Formularz wniosku

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami.

  2. Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 marca 2005r. Nr 255/XXX/05 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

  3. Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 10 lipca 2009r. Nr 269/XXXIV/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

 

 

Wytworzył:
Aneta Jakobina
(2012-03-02)
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2012-03-07 10:13:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Sobczak Barbara
(2020-07-16 13:18:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki