Pomoc społeczna

INFORMACJA W SPRAWIE KRYTERIÓW DOCHODOWYCH

I

ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH OD 01.10.2015r.

 

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dziennik Ustaw z 2015r., poz.1058). Wyższe kryteria obowiązują od 1 października 2015r.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające od października 2015 r. do świadczeń z pomocy społecznej to:

•             dla osoby samotnie gospodarującej– 634,00zł

•             dla osoby w rodzinie – 514,00zł

 

Podwyższone zostają niektóre świadczenia, a mianowicie:

•              kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej to: 1.722,00zł;

•              minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą to: 606,00zł;

•              maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą to:1.335,00zł;

•              maksymalna kwota zasiłku stałego to: 604,00zł;

•              kwota dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego to: 288,00zł.

 

 

Pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004 r. funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009, Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
 
Komu przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej
Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, spełniającym kryterium dochodowe, wynoszące
- na osobe samotnie gospodarującą – 542zl
- na osobę w rodzinie- 456zł
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności
 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Przy ustalaniu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych pomocy społecznej brane są pod uwagę dochody osoby zainteresowanej i jej rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku do ośrodka pomocy społecznej lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
 
Decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia wydawana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji w miejscu zamieszkania klienta.; w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku o pomoc. Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik scojalny w terminie 14 dni od daty zlożenia wniosku o pomoc. Wywiad przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej jak również w celu rozpoznania wystepujących problemów i zakresu potrzeb.
 
Formy realizacji świadczeń
Świadczenia iadczenia mogą być realizowane w formie:
 • pieniężnej
 • niepieniężnej /w przypadku stwierdzenia marnotrawienia przyznanych świadczeń, celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem/

 

 

Wniosek do DPS
Zaświadczenie lekarskie do DPS

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE
Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Zgłoszenie o potrzebie objęcia pomocą w formie usług opiekuńczych, podobnie jak w pozostałych przypadkach, kieruje się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie bądź bezpośrednio do pracownika socjalnego z rejonu , w którym zamieszkuje zainteresowana osoba.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację, oraz    w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 
Odpłatność za świadczone usługi uzależniona jest od dochodu rodziny. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z tych opłat, jak również trybu ich pobierania (Uchwała Nr 219/XXVI/04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia          24 listopada 2004r.)
Szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat określa poniższa tabela:
Dochód na osobę w rodzinie liczony w procentach od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej
Wysokość odpłatności w % , ustalona od ceny 1 godziny usług opiekuńczych
Osoba samotnie gospodarująca i samotnie wychowująca nieletnie dzieci                            (kwota kryterium dochodowego 477zł)
 
Osoby w rodzinie              (kwota kryterium dochodowego 351zł)
Do 100%
0%
0%
Powyżej 100% do 125%
10%
20%
Powyżej 125% do 150%
20%
40%
Powyżej 150% do 200%
30%
60%
Powyżej 200% do 275%
40%
80%
Powyżej 275% do 300%
60%
100%
Powyżej 300% do 325%
80%
100%
Powyżej 325%
100%
100%
 
 
Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej
 
Zgodnie z art. 54 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004r z późn. zm.).
"Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej ... "
 
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie z upoważnienia Burmistrza Miasta Nowa Ruda.
Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie :
1.    pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie bądź bezpośrednio do pracownika socjalnego z rejonu , w którym zamieszkuje zainteresowana osoba.
2.    rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o skierowanie, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę.
Do pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie dołącza się :
1.    kserokopię decyzji organu emerytalno-rentowego, ustalającego wysokość emerytury lub renty, lub inne dokumenty potwierdzające dochód, 
2.    pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie oraz pisemną zgodę na potrącanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
3.    oświadczenie o stanie majątkowym,
4.    kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o ile klient takowe posiada,
5.    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,
6.    wyniki badań, między innymi : morfologia krwi., badania moczu, EKG, WR, RTG klatki piersiowej lub aktualną kartę informacyjna leczenia szpitalnego.
7.    opinię Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca stopnia sprawności wnioskodawcy,
       8. inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego w trakcie przeprowadzanego
            wywiadu środowiskowego.
 
 
Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi w kolejności:
1.    mieszkaniec domu (osoba skierowana) w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka - nie więcej niż 70% tego dochodu,
2.    małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3.    gmina, z której osoba została skierowana,
4.    inne osoby spokrewnione lub nie.
 
Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

 

Wytworzył:
Anita Mańczak, Barbara Sobczak
(2012-03-02)
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2012-03-02 12:22:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Remplakowski Jacek
(2015-11-10 00:30:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki