Dodatek osłonowy

Przyjmowanie interesantów w sprawie dodatku osłonowego:

  PONIEDZIAŁEK 1000 - 1500
  WTOREK 1000 - 1500
  ŚRODA 800 - 1300
  CZWARTEK BRAK PRZYJĘĆ
  PIĄTEK 800 - 1300
  PRZERWA 1200 - 1230

Informacja dotycząca dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r.
Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024r.

/ wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane/:
1.papierowo - w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie ul. Kolejowa 18
2. elektronicznie- z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.


Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca)
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).
  3. W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny przekracza ww. kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20zł, dodatek ten nie przysługuje.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dochód ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.

 

Dodatek osłonowy w 2024r. wynosi:

  • 228,80/286,00 zł * dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 343,20/429,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 486,20/607,75 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 657,80/822,25 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób;

* Kwota dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024r.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 176 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Skrzypczyk Andrzej
(2024-01-25 11:05:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Klauzula informacyjna
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 64 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Skrzypczyk Andrzej
(2024-01-04 11:15:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Skrzypczyk Andrzej
(2024-01-04 11:15:37)
Wytworzył:
Udostępnił:
Skrzypczyk Andrzej
(2024-01-04 09:32:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Skrzypczyk Andrzej
(2024-01-04 11:32:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki