Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie informuje, że rusza nabór wniosków do przyszłorocznych edycji programów  resortowych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.:
 

 "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
   

"OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 Niezbędne dokumenty dostępne są pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

 

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
 2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

Mając na względzie powyższe, zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia
o zgłaszanie chęci uczestnictwa do 08 listopada 2022r.
            osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie
            za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
mops@mops.nowaruda.pl

 

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem. Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę.

KONTAKT:

e-mail: mops.@mops.nowaruda.pl

lub pod numerem telefonu:

74 8721056 w.215

74 872 1166 w.215

 

znaki strona www (1)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie informuje, że Gmina Miejska Nowa Ruda pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 52.836zł na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2022.

 

Program adresowany jest do:

– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
– osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób z niepełnosprawnościami w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

 

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1.  wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

Usługi w ramach Programu będą świadczone nieodpłatnie.

Mając na względzie powyższe, zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie chęci uczestnictwa wypełniając wymagane dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.
 3. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
 4. Oświadczenie o wskazaniu asystenta

 

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

 

Czas trwania programu do 31 grudnia 2022 r.

 

 Kto może zostać asystentem?

 • Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczeni, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

 

 Kto nie może zostać asystentem?

 • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu,
 • Osoby będące członkami rodziny (rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Uczestnikiem Programu);
 • Opiekunowie prawni,
 • Osoby nie posiadające żadnego przygotowania do realizacji usług asystencji osobistej.

 

 

 

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do programu – Załącznik nr 8 
 2. Zakres czynności w ramach usług – Załacznik nr 9
 3. Klauzula RODO – Załącznik nr 14
 4. Wskazanie asystenta – oświadczenie
 5. Plakat informacyjny

 

 

Więcej informacji można znaleźć:

 https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022
 

KONTAKT:

e-mail: mops.@mops.nowaruda.pl

lub pod numerem telefonu 74 8721056 w.215

74 872 1166 w.215


INFORMACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ RUDZIE

Program Korpus Wpsparcia Seniorów.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie informuje, że przystąpił do programu "Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł II" na rok 2022 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej pozyskując środki finansowe na realizację zadań w/w modułu w kwocie: 67.900zł.


W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Usługa ”opieka na odległość” realizowana w ramach tego programu byłaby BEZPŁATNA dla mieszkańców naszej Gminy. 

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie: 
Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.


KONTAKT:
e-mail: mops.@mops.nowaruda.pl
lub pod numerem telefonu 74 8721056 w.215
74 872 1166 w.215

W związku z epidemią koronawirusa,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje:

 1. Kasa Ośrodka czynna jest w godz. 9.30 – 12.00 .
 2. Przyjęcia interesantów odbywają się tylko w pilnych, uzasadnionych przypadkach w godz. 12.00 – 14.00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym bądź za pośrednictwem e-mail,
 3. Uprasza się wszystkich klientów Ośrodka pobierających świadczenia w kasie o założenie konta w banku, na które świadczenia mogłyby być przekazywane i powiadomienie Ośrodka o numerze takiego konta – drogą elektroniczną w formie:

Imię i nazwisko ………………………………………….

Adres zamieszkania …………………………………….

proszę o przekazywanie przysługujących mi świadczeń …………………………….. (podać rodzaj świadczenia)

na rachunek bankowy …………………………………………………………………..

 

Dane teleadresowe Ośrodka:

- tel.  74 872 10 56, 74 872 11 66

- e-mail: mops@mops.nowaruda.pl

- dyżur popołudniowy od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.00,        

  w soboty i niedziele w godz. 7.30 – 19.00

Pod numerem telefonu – 791 248 820

POMOC ZAKUPOWA DLA SENIORÓW

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie zwraca się
z apelem, by ci, którzy chcą wesprzeć osoby starsze, samotne, chore
i niepełnosprawne przede wszystkim poprzez zrobienie bieżących zakupów, zgłaszały się do MOPS jako wolontariusze.

Zachęcamy też do takiej formy pomocy wobec sąsiadów czy znajomych. Dbajmy o swoje najbliższe środowisko!

Osoba koordynująca:   Anita Mańczak
                                       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie
                                       / tel. 74 872 1056 w. 215 ; 74 872 11 66 w.215 /

Jak to ma działać?

Senior dzwoni, wolontariusz przychodzi!

 1. Senior dzwoni na numer Ośrodka Pomocy Społecznej 74 872 1056  lub 74 872 1166
  i zgłasza potrzebę zakupu żywności, środków higienicznych, leków (realizacja recept). Wówczas przyjdzie do niego wolontariusz.
 2. Wolontariusz weźmie od seniora listę potrzebnych produktów oraz pieniądze i zrobi zakupy (max. za100 zł.- produkty żywnościowe), w znajdujących się w najbliższym otoczeniu sklepie bądź w aptece. Potem je dostarczy i rozliczy się z wydanych środków (paragon). Zakupy zostaną przekazane seniorom z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
 3. W ramach pomocy zakupowej wolontariusz nie zakupi (m.in. alkoholu, odzieży, obuwia, artykułów agd i rtv, nie opłaci usług).
 4. Będziemy działać tylko na wyraźną prośbę telefoniczną samego seniora. Jeśli senior nie zatelefonował, a pojawił się u niego ktoś, kto ma rzekomo zrobić zakupy, prosimy zachować ostrożność.
 5. Senior będzie mógł skorzystać z takiej usługi dwa razy w tygodniu / od poniedziałku do piątku/ w godzinach 10.00- 15.00
 6. Pomoc skierowana jest do seniorów, osób samotnych, chorych niepełnosprawnych, które nie są objęte usługami opiekuńczymi.

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo wolontariuszy ww. pomoc nie będzie udzielana osobom chorym na koronawirusa lub poddanym kwarantannie/nadzorowi epidemiologicznemu!!!

Każdy senior dzwoniący do tutejszego Ośrodka wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie w celu realizacji pomocy zakupowej.

 

INFORMACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ RUDZIE

 

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa informujemy o aktualnym funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.

Nasza jednostka funkcjonuje normalnie, jednak zwracamy się z prośbą o osobiste wizyty tylko w przypadku takiej konieczności i załatwienia jedynie spraw bardzo pilnych. Zachęcamy do kontaktowania się z MOPS telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz epuap.

W chwili obecnej realizowane są na bieżąco usługi opiekuńcze.

Apelujemy też o podjęcie starań w celu zapewnienia indywidualnej opieki nad swoimi najbliższymi. Prosimy również środowisko sąsiedzkie o zwrócenie uwagi na swoich sąsiadów i objęcie ich pomocą sąsiedzką.

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych, które nie są w stanie zabezpieczyć się w artykuły spożywcze, zaopatrzyć się w niezbędne leki oraz załatwić pilnych spraw urzędowych, pocztowych itp.; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie prosi o zgłoszenia telefoniczne takich potrzeb, pod nr telefonicznym 74 872 10 56, 74 872 11 66.

Pomoc w zrobieniu zakupów, zrealizowania recept itp. najbardziej potrzebującym, samotnym, osobom starszym i chorym, które w obawie o własne zdrowie nie wychodzą z domu oferuje także MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA w Nowej Rudzie tel. 501 436 411.

                                                           Z poważaniem

                                                           Anna Frankowska

                                                                     kierownik Miejskiego Ośrodka

                                                                     Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

ZAWIADOMIENIE

 

W związku z zagrożeniem koronawirusem od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany w funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie:

 1. Wstrzymuje się przyjęcia klientów w sprawach skarg i wniosków przez Kierownika MOPS.
 1. Uprasza się o ograniczenie osobistego załatwiania spraw do niezbędnego minimum i zachowania rekomendowanej odległości między klientem, a pracownikiem.
 1. Osoby odbierające świadczenia pieniężne w kasie proszone są o wchodzenie do budynku MOPS pojedynczo.

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie, elektronicznie lub korespondencyjnie.

W SPRAWACH NAGŁYCH PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ Z SEKRETARIATEM  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  CELEM UZYSKANIA NIEZBĘDNYCH INFORMACJI.

 

NR TELEFONU kontaktowego:

74 872 10 56, 74 872 11 66

E-MAIL: mops@mops.nowaruda.pl

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!

                                                   Anna Frankowska

                                                   kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

Wytworzył:
Udostępnił:
Skrzypczyk Andrzej
(2022-05-17 15:32:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Skrzypczyk Andrzej
(2022-10-28 14:34:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki