Fundusz alimentacyjny

 

Ustalaniem prawa i wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego

w Gminie Miejskiej Nowa Ruda zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowej Rudzie ul. Kolejowa 18,

tel. (74) 872 10 56
(74) 872 11 66

Fundusz alimentacyjny - pok. 108

Monika Festö (wew. 225),

Agnieszka Strzelczyk (wew. 225);

Przyjmowanie interesantów codziennie
od poniedziałku do piątku
w godz. 730 - 1530

 

Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?

Wnioski dotyczące funduszu alimentacyjnego można pobrać oraz złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie w pok. 108.    
Przyjmowanie wniosków odbywa się  w  godzinach od 8.00 do 13.00 w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek.
UWAGA !

Od nowego okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 października 2023 r.,

wzrośnie kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wyniesie 1209 zł.Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji musi być potwierdzona zaświadczeniem organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji lub oświadczeniem o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 • braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
   

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 • do ukończenia przez nią 18 roku życia,
 • gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy  zastępczej,
 • zawarła związek małżeński.
   

Wysokość świadczeń

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 złotych.


Kryterium dochodowe

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie miesięcznie nie przekracza kwoty 900 zł.

Przy ustalaniu prawa do funduszu do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W  okresie świadczeniowym 2022/2023 trwającym od 1 października 2022 do 30 września 2023 należy wykazać dochody za rok 2021 z uwzględnieniem zmian wysokości dochodów członków rodziny.

 

Przyznanie funduszu alimentacyjnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego „zasada złotówka za złotówkę” 

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

 

 

Termin i sposób załatwiania sprawy

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane:

 • od 1 lipca – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
 • od 1 sierpnia – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminach:

 • złożone do dnia 31 sierpnia, wnioski rozpatrywane do dnia 31 października,
 • złożone od 1 do 30 września, wnioski rozpatrywane  do 30 listopada,
 • złożone od 1 do 31 października, wnioski rozpatrywane  do 31 grudnia,
 • złożone od 1 do 30 listopada, wnioski rozpatrywane do 31 stycznia następnego roku,
 • złożone od 1 grudnia danego roku do 31 stycznia następnego roku, wnioski rozpatrywane do 28 lutego następnego roku.

 

Informujemy o możliwości składania wniosków o ustalenie prawa  do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie elektronicznej, w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego, za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Empatia.Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 581 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. z 2011 r. nr 73 poz. 395, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1467)
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 1 października 2023 r. (M. P. z 2023 r., poz. 121).
Wytworzył:
Agnieszka Strzelczyk
(2018-09-10)
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2013-02-10 23:40:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Skrzypczyk Andrzej
(2023-07-10 15:52:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki