☰ Menu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie
Herb przedstawia na czerwonej tarczy wizerunek wykarczowanego pnia drzewa koloru złotego.

Niedziela 28.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Fundusz alimentacyjny

 

Ustalaniem prawa i wypłatą świadczeń

rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego

w Gminie Miejskiej Nowa Ruda zajmuje się

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowej Rudzie ul. Kolejowa 18,

tel. (74) 872 10 56
(74) 872 11 66

Fundusz alimentacyjny - pok. 108

Monika Festö (wew. 225),

Agnieszka Strzelczyk (wew. 225);

Przyjmowanie interesantów codziennie
od poniedziałku do piątku
w godz. 730 - 1530

 

Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?

Wnioski dotyczące funduszu alimentacyjnego można pobrać oraz złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie w pok. 108.    
Przyjmowanie wniosków odbywa się  w  godzinach od 8.00 do 12.00 w dniach: poniedziałek, środa, piątek oraz  w  godzinach od 12.00 do 15.00 w dniach: wtorek i czwartek.    

Ponadto informujemy, że nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 października 2018 r. i trwa do 30 września 2019 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Wnioski złożone od 1 listopada będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, natomiast świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały od miesiąca złożenia wniosku.


Fundusz alimentacyjny

Podstawa prawna:

 

     1) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. z 2018 r. poz. 554, z późn. zm.);

     2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. z 2011 r. nr 73 poz. 395 );

     3) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1467 ).Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub  przedstawiciela ustawowego. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, jeżeli osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy zamieszkują na terenie miasta Nowa Ruda.     

Do wniosku należy dołączyć w szczególności dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

·       zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30ei art. 30 fustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny;

·         zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informację o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku -  w roku kalendarzowym   poprzedzającym okres świadczeniowy;

·         oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu;

·         zaświadczenie właściwego organu gminy, albo oświadczenie wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy albo nakaz płatniczy za ten rok,

·         przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą  sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

·         przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania  alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

·         odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

·         oświadczenie o bezskuteczności egzekucji lub zaświadczenie od komornika  prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub

·         informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

·         zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia;

·         w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.

 

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2017 lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu: 

1.uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego - zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2017 rok,
2.utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - decyzja i PIT za 2017 rok z PUP,
3.utrata zatrudnienia ze stosunku pracy - świadectwo pracy i PIT 11 za 2017 rok,
4.utrata zatrudnienia z umowy zlecenia, umowy o dzieło - zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11 za 2017 rok,
5.utrata zatrudnienia z umowy o dzieło - zaświadczenie od pracodawcy o okresie wykonywania dzieła i PIT- 11 za 2017 rok,
6.utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie organu emerytalno - rentowego i PIT za 2017 rok wystawiony przez ten organ,
7.wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania  w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650) lub art.36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106,138,357,398 i 650) - w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych - kopia PIT 36 za 2017 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,
8.utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2017 rok wystawiony przez właściwy organ,
9.utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń - akt zgonu.
10. utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - dokument potwierdzający utratę prawa do danego świadczenia oraz wysokość utraconego dochodu,
11. utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - dokument potwierdzający utratę prawa do danego świadczenia.


Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2017 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2017 roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2017 roku. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć: 

1.zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za 2017 rok, zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto pracę po urlopie wychowawczym),
2.uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy- decyzja i PIT 11 za 2017  rok z PUP, 
3.uzyskanie zatrudnienia - stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło (umowa i PIT 11 za 2017 rok),
4.uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno - rentowego i PIT za 2017 rok wystawiony przez ten organ,
5.rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej - decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt)  w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT 36 za 2017 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego
6. wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej po okresie zawieszenia  w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy a dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  - dokument potwierdzający okres od zawieszenia do wznowienia działalności gospodarczej oraz wysokość dochodu uzyskanego w roku 2017,
7.uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia - świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2017 rok wystawiony przez właściwy organ,
8.uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - dokument potwierdzający datę uzyskania prawa do danego świadczenia oraz wysokość świadczenia w roku 2017,
9.uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - dokument potwierdzający datę uzyskania prawa do danego świadczenia oraz wysokość świadczenia.  

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny po roku 2017 uzyskała dochód  i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany, a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.    

Od 01.01.2016 r. świadczenie rodzicielskie stanowi uzyskanie dochodu.     


UWAGA! W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.      

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej :

•       do 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej.

•       do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o  znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo.


Osoba uprawniona oznacza osobę uprawnioną do otrzymywania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów tytułem wykonawczym jednakże nie wyżej niż 500,00zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
zawarła związek małżeński.

Jednocześnie informujemy, że tutejszy Ośrodek zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, którzy zamieszkują na terenie miasta Nowa Ruda i  nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego wobec swoich dzieci.

Wytworzył:
Agnieszka Strzelczyk
(2018-09-10)
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2013-02-10 23:40:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Strzelczyk Agnieszka
(2019-02-01 14:32:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 191690